Port of Vrontados

Chios Island has a lot of beautiful ports, but port of Vrontados is unique.

Wyspa Chios posiada wiele pięknych portów, ale port we Vrontados jest jedyny w swoim rodzaju.

You can see there many colorful boats which are used all the time by fishermen. This area is well-known especially from incredible natural conditions. The port is surrounded by mountains and palms.

Możesz zobaczyć tam wiele kolorowych łodzi, które cały czas są używane przez rybaków. Teren ten jest szczególnie znany z niesamowitych warunków przyrodniczych. Port jest otoczony górami i palmami.

You should also visit once of the port’s restaurants to try local dishes.

Powinieneś także odwiedzić jedną z portowych restauracji, aby spróbować lokalnych potraw.

– by Marta K. –